Органи на управление на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина:

Общо събрание, което представлява всички редовни членове:     

 • приема правила и взима решения за дейността на Клъстера
 • одобрява годишния финансов отчет и бюджет
 • избира/освобождава членове на Сдружението и УС

Управителен съвет, който:

 • извършва дейността на Клъстера като прилага работните правила и решения на Общото събрание
 • одобрява проектите за реализиране на целите и мисията на Клъстера
 • избира Председател и Изпълнителен Директор на Сдружението

Председателят на УС:

 • представлява Клъстера пред трети лица
 • съществява координация между органите
 • председателства заседанията на УС

Изпълнителният Директор:

 • осъществява текущата дейност и оперативно ръководство на Сдружението
 • организира и ръководи изпълнението на решенията на УС
 • стопанисва и опазва имуществото на Клъстера

Мениджмънт

Бранимир Кирилов
Мениджър на клъстера, Председател на УС
Велика Андреева
Мениджър на Нано Дентал Академи, Член на УС
Свилен Мустакерски
Член на УС

Екип

Радина Кирилова
Маркетинг мениджър
Десислава Власакиева
Мениджър Бизнес развитие