КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА е основан през 2015 г и  е организиран на идеен пазарен принцип в сферата на научноизследователската дейност в областта на денталната медицина и провеждане на специализирани обучения в тази област. Обхваща профилирани фирми и специалисти от различни области на денталната практика, лобаратории, софтуерни компании, научни институти и университети, като целта е обмяна на опит, споделяне на ноу-хау, внедряване на нови методи за лечение, както и осигуряване използване на модерна високотехнологична апаратура.

Дружеството има за цел да извършва обучение, квалификация и преквалификация на медицински работници, лекари по дентална медицина и студенти по консервативно зъболечение. Клъстерът оказва подкрепа и съдействие на своите членове, а също така и на други юридически лица, които не са членове на дружеството, работещи и имащи интерес в областта на денталната медицина.

Стремежа на сдружението е да оказва съдействие на своите членове за развитието им в съответствие с европейските стандарти в областта на денталната медицина, обучение, внедряване, разпространение и прилагане на иновативни методи и технологии в зъболечението.

В стратегическото планиране за развитие на клъстера, преди всичко стои идеята за постигане на  микс от услуги, тясно-профилирани специалисти и изключителни познания на Европейските и международни практики.

Изграждането на силен клъстер ще подпомогне запазването на работни места по райони и повишаване на конкурентоспособността на членовете чрез:

Улеснен достъп до суровини – консолидирането на управленските органи на членовете в гр.София спомага за:

 • своевременно разпространение на информацията между членовете и намаляване на разходите за основните клъстерни дейности
 • намяляване на разходите за управление и проучване на нови пазари
 • по-голяма гъвкавост при вземане на управленски решения

Намаляване на себестойността на продуктите/услугите, като:

 • клъстерът съдейства за обединяване на ресурси както между членовете, така и в отношенията им с икономически партньори
 • клъстерът възлага на членовете или привлечените организации, конкретни поръчки за изпълнение по инвестиционни проекти, което намалява себестойността на крайната продукция
 • внедрява нови технологии
 • съкращава времето за зъбопротезиране, като целта е целта е извършване на всички манипулации в едно помещение, в рамките на 35 часа

Принос за запазване на съществуващите и откриване на нови работни места. С намаляване на себестойността на продуктите и услугите се отваря свободен ресурс при членовете на клъстера и те могат да го реинвестират във фирмите си за:

 • разширяване на дейността
 • създаване на нови работни места
 • повишаване на образованието и квалификациите за нуждите на клъстерната мрежа
 • реализиране на програми за подобряване условията на труд във фирмите
 • следване на програми за равни права между служителите

Принос за развитието на научните изследвания и иновации, като:

 • стимулира членовете на клъстера да отделят най-малко 10% от техния оборот или равностойността на пълен работен ден в научноизследователската дейност
 • стимулира транснационално сътрудничество в областта на иновациите
 • осигурява стимули за съвместни действия в областта на иновациите
 • изследвания и разработки на иновативни материали и консумативи за стоматология
 • иновации на работното място – иновации в начина, по който:
  • са структурирани предприятия
  • управляват човешките си ресурси
  • разработват вътрешни процеси за вземане на решения