МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛЕВЕН – МУ Плевен – Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Университетът е член на клъстера от 2016г.