Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти.

Университетът предлага стабилна структура от четири факултета– „Медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и „Фармация“. Академичното портфолио на висшето училище допълват Медицинският колеж, Департаментът за езиково обучение и Научноизследователският институт, чиято мисия е да осъществява самостоятелно или съвместно с други научни организации фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико-социалните научни направления, и да насърчава научните изследвания, които са с доказана обществена значимост и международно признание.