КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА И ХУМАННА МЕДИЦИНА е сдружение, което подкрепя иновативни компании и организации в областта на дигиталните решения в здравеопазването, по-специално денталната медицина, с цел да се създаде една устойчива и ефективна среда за пациентите, медицинските специалисти и институциите с целенасочени и последователни възможности за работа в мрежа.

Визия:

 • Коопериране и обединяване на усилията в сферата на логистиката, производството, маркетинга и реализацията на продуктите на Сдружението и неговите членове
 • Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми и работни срещи за насърчаване на дигиталното здравеопазване, иновациите и реформите в законодателството на Р България
 • Разработване на съвременни стратегии за икономическо и социално развитие на екосистемата
 • Развитие на В2В контакти и взаимодействие с национални и трансгранични партньори
 • Осъществяване на експертна, консултантска и преподавателска дейност в подкрепа развитието на дигиталното здравеопазване
 • Научноизследователска и развойна дейност, издаване и разпространяване на актуална информация вкл. резултати от проучвания в сферата на дигиталното здравеопазване и иновациите
 • Участие в проекти и съвместни инициативи с български и международни организации за популяризиране на дейността и ценностите на екосистемата

Мисия на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина е създаването на платформа за информираност на медици и браншови специалисти, като ги запознава с последните достижения на технологиите, иновативните методи и тенденции в медико-денталната помощ.

Денталната Нано Академия (https://nanoacademy.bg) към Клъстера предлага регулярни обучения за квалификация и преквалификация на дентални специалисти и студенти.

Дружеството вече шест години създава успешна синер­гия между различните компоненти на системата на здравеопазване:

 • Насърчава обмена и споделяне на добри медико-денталти практики и ноу-хау
 • Създава и разпространява иновативни образователни програми, които предлагат на лекари и студенти устойчива парадигма за достигане на върхови професионални постижения, конкурентноспособност и маркетингови умения за успешно управление на бизнеса
 • Изгражда и развива материалните си активи и инфраструктура в синхрон с мисията и целите на Клъстера да популяризира и развива модерно дигитално здравеопазване

Клъстерът оказва подкрепа и съдействие както на своите членове, така и на нечленуващи юридически лица, образователни институции, неправителствени организации и органи на централната власт и местно самоуправление, микро, малки и средни бизнеси, работещи или имащи интерес в областта на хуманната и дентална медицина.

Предлагаме сътрудничество на нашите членове по въпроси на маркетинга, технологиите и рекламата, които са от общ интерес за нашата екосистема.

Подпомагаме информационно и логистично фирмите от Клъстера за участие в съвместни национални и европейски програми и проекти, като взаимодействаме активно със сродни национални и международни организации и институции.

Целите, които стоят пред организацията и ръководните й органи са да изгради силно административно звено за развитие на дейността, да събере екип от професионалисти не само в сферата на управлението, но и за бъдещите услуги по изпълнение на проекти и договори.

С ефективното концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността във възможно най-много сфери на дейности, ще се разшири спектърът от възможности на всеки отделен участник в Клъстера. По този начин се създават възможности за организиране на групи фирми – юридически лица, еднолични търговци и физически лица, около един или няколко обединяващи ги продукти или услуги, които да бъдат привлекателни за български или чуждестранни клиенти и партньори.

Клъстерът проектира своите инициативи, като ги насочва изцяло в полза на своите членове. Сред основните цели на клъстера са:

 • Осигуряване на информираност сред членовете на сдружението и широк кръг медико-дентални специалисти и зъботехници, запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативните методи за лечение и естетика;
  • Обмяна на опит и споделяне на ноу-хау;
  • Популяризиране на нови алгоритми за лечение и дизайн на усмивката, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура;
  • Достъп на пациентите до върховите постижения в денталната и хуманна медицината и повишаване на тяхната удовлетвореност по примера на валидирания от Клъстера стандарт познат като One day dentistry или лечение в едно посещение с помощта на високи технологии- орален скенер, 3D принт и фрез апарат;
  • Достигане нa висока трудова производителност при оптимално качеството на крайния продукт;
  • Намаляване разходите за суровини и материали, посредством внедряването на новите 3D принт технологии;
  • Научноизследователска дейност и разработване на иновативни материали и консумативи в помощ на оралната хирургия, имплантология, протетика и дизайн на усмивката;
  • Популяризиране на клъстерната дейност;
  • Интернационализация на клъстерните услуги.