Мисия на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална меидицна е създаването на платформа за осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативните методи за зъболечение.

Целите, които стоят пред организацията и ръководните й органи са да изгради силно административно звено за развитие на дейността, да събере екип от професионалисти не само в сферата на управлението, но и за бъдещите услуги по изпълнение на проекти и договори. С ефективното концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността във възможно най-много сфери на дейности, ще се разшири спектърът от възможности на всеки отделен участник в клъстера. По този начин се създават възможности за организиране на групи фирми – юридически лица, еднолични търговци и физически лица, около един или няколко обединяващи ги продукти или услуги, които да бъдат привлекателни за български или чуждестранни клиенти. Клъстерът се стреми да разглежда и приема проекти, насочени към увеличаване на възможностите на своите членове.

 • Сред основните цели на клъстера са:
  • Осигуряване на информираност сред членовете на сдружението и широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативните методи за зъболечение;
  • Обмяна на опит и споделяне на ноу-хау;
  • Внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура;
  • Осигуряване на съвременни методи за зъболечение на пациентите, което от своя страна ще доведе до повишаване на удовлетвореността им;
  • Съкращаване времето за зъбопротезиране, като целта е извършване на всички манипулации в едно посещение, в рамките на 3­5 часа;
  • Постигане нa по-висока производителност на труда, и същевременно повишаване качеството на крайния продукт;
  • Намаляване разходите на суровини и материали, посредством внедряването на новите технологии;
  • Изследвания и разработки на иновативни материали и консумативи за стоматологията;
  • Популяризиране на клъстерната дейност;
  • Интернационализация на клъстерните услуги.