На 22.11.2017 г. Сдружение клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина сключи договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по процедура Развитие на клъстери в България

Общата стойност на проекта е 2 125 877.60 лв., от които:

 • 1 274 208.92 лв. Европейско финансиране,
 • 224 860.40 лв. Национално съфинансиране и
 • 626 808.28 лв. Самофинансиране.
 • Срок за изпълнение на проекта: 14 месеца.

Основна цел на проектното предложение е осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­-хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура. За постигането на основната цел на проектното предложение е необходимо закупуването и инсталирането на оборудването за изпитателен, научно изследователски и тренировъчен център, в който да се провеждат квалификационни обучения за зъболечение, изследователска и развойната дейност. Посредством изпълнението на основната цел ще се постигне и изпълнението на няколко специфични цели:

 • Осигуряване на съвременни методи за зъболечение на пациентите, което от своя страна ще доведе до повишаване на удовлетвореността им;
 • Съкращаване времето за зъбопротезиране, като целта е извършване на всички манипулации в едно посещение, в рамките на 3­5 часа;
 • Постигане нa по-висока производителност на труда, и същевременно повишаване качеството на крайния продукт;
 • Намаляване разходите на суровини и материали, посредством внедряването на новите технологии;
 • Изследвания и разработки на иновативни материали и консумативи за стоматологията;
 • Популяризиране на клъстерната дейност;
 • Интернационализация на клъстерните услуги.