Първи проект:

На 22.11.2017 г. Сдружение клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина сключи договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по процедура Развитие на клъстери в България

Общата стойност на проекта е 2 125 877.60 лв., от които:

 • 1 274 208.92 лв. Европейско финансиране,
 • 224 860.40 лв. Национално съфинансиране и
 • 626 808.28 лв. Самофинансиране.
 • Срок за изпълнение на проекта: 14 месеца.

Основна цел на проектното предложение е осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­-хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура. За постигането на основната цел на проектното предложение е необходимо закупуването и инсталирането на оборудването за изпитателен, научно изследователски и тренировъчен център, в който да се провеждат квалификационни обучения за зъболечение, изследователска и развойната дейност. Посредством изпълнението на основната цел ще се постигне и изпълнението на няколко специфични цели:

 • Осигуряване на съвременни методи за зъболечение на пациентите, което от своя страна ще доведе до повишаване на удовлетвореността им;
 • Съкращаване времето за зъбопротезиране, като целта е извършване на всички манипулации в едно посещение, в рамките на 3­5 часа;
 • Постигане нa по-висока производителност на труда, и същевременно повишаване качеството на крайния продукт;
 • Намаляване разходите на суровини и материали, посредством внедряването на новите технологии;
 • Изследвания и разработки на иновативни материали и консумативи за стоматологията;
 • Популяризиране на клъстерната дейност;
 • Интернационализация на клъстерните услуги.

Втори проект:

На 22.06.2020г. Сдружение клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Развитие на иновационни клъстери“

Начало на проекта: 22.06.2020г.  Край на проекта: 22.10.2021г.

Общата стойност на проекта е 2 280 865.00лв., от които 1 273 713.95лв. европейско финансиране, 224 773.05лв.  национално съфинансиран, както и 782 378.00лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проекта е разширяване на иновативната дейност на клъстера, като от една страна се доставят високотехнологични активи – СИСТЕМА ЗА 3D ЛАЗЕРЕН МЕТАЛЕН СИНТЕЗ с /Ti/ титан и СИСТЕМА ЗА 3D ЛАЗЕРЕН МЕТАЛЕН СИНТЕЗ с /CoCr/ кобалт-хром, с цел създаване на високотехнологичен „фрез център“  в който да се изработват корони, мостове, имплантни конструкции, както и в дългосрочен план се стремим към разширяване на асортимента и стартиране на производство на индивидуални изкуствени импланти за приложение в хирургията, като изкуствени стави, пирони, платна и др. титаниеви конструкции, за вграждане в човешкия организъм. От друга страна е заложено разработване на иновация – ДЕНТАЛНО КЕПЕ ЗА ДЕНТАЛНА СТРУКТУРА, за което се предвижда регистрация на полезен модел.