Клъстерът за развитие и обучение на лекари по дентална медицина се стреми да идентифицира нуждите на своите членове и ясно да дефинира посоките на своите дейности и услуги, така че бъде в пряка полза за тях.

Клъстерът за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина се стреми да идентифицира нуждите на своите членове и ясно да дефинира съдържанието на своите дейности и услуги, така че да бъде в пряка полза на всички участници.

Екипът на Клъстера провежда регулярно общи и индивидуални срещи с членовете на организацията, както и с потенциално заинтересовани страни- съмишленици, партньори, сходни НПО, представители на Академичната общност и Държавната администрация.

1. Успяхме да анализираме най-сериозните недостатъци на бранша:

 • Липса на информираност сред стоматолозите за съвременните достижение в медико-денталното лечение;
 • Липса на информация и достъп до високотехнлогично оборудване;
 • Липса на познания за съвременните материали за зъбопротезиране и лечение;
 • Липса на знания и компетенции в оралната хирургия и имлантология, при нараснал и заинтересован пациентски поток;
 • Трудност при навлизане на нови пазари;

2. За тяхното преодоляване ние не спираме да работим в посока решения и услуги:

 • С помощта на своите членове и с участието на водещи международни лектори провеждаме обучения, тренинги, семинари, работилници, изследователска и издателска дейност, консултации, на които запознаваме нашите колеги с най-модерните и ефективни алгоритми на лечение, свързаните и тях иновативни материали, консумативи и апаратура, като по този начин Клъстерът насърчава и образованието по предприемачество и изграждането на устойчива и конкурентна здравна система.
 • Клъстерът предоставя на своите членове и заинтересовани страни Денталната Нано Академия (Nano Denatl Academy), който е първия високотехнологичен център за обучения и специализирани събития. Това е мястото, където най- добре можем да демонстрираме успешната колаборацията между медицина, зъботехника, научноизследователска дейност, дигитално навигирано лечение и 3D технологии.
 • Сдружението създава предприемаческа екосистема в сферата на здравеопазването чрез постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество сред заинтересованите страни от различни сектори за да ги превърне в пилотни проекти, стартъпи или успешни бизнеси.
 • Стратегически подкрепяме:
  • компании и организации, техните седалища и/или дъщерни дружества за продължително подобрение в сферата на дигиталните и иновативни решения в здравеопазването;
  • проекти на членовете на Клъстера за въвеждане на технически подобрения и иновации, оптимизиране на качеството, структурите и процесите с цел намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността;
  • интересите на членовете на Клъстера в различни сфери с цел привличане на атрактивни инвестиции и създаване на условия за пробивни иновации в       здравеопазването в България.
 • Клъстерът насърчава етични пазарни условия така, че корпоративното управление и правила да бъдат в синхрон с Европейските директиви и националното законодателство като:
  • осигурява достъп на членовете и заинтересованите страни до специализирана информация за международни конференции и изложения и подпомагане за участие в тях;
  • създава мрежи и връзки за взаимоизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина;
  • представя и защитава интересите на своите членове пред Държавната администрация, Университети, Български Зъболекарски Съюз, НПО и бизнеса с цел стабилизиране и насърчаване развитието на дигиталното здравеопазване и иновациите.

3. Клъстерът се грижи за постигане на оптимална себестойност на продукти и услуги, като:

 • Съдейства за обединяване на потенциал и ресурси както между членовете, така и в отношенията им с икономически партньори и имиджово свързани браншови организации
 • Възлага на членовете или на привлечените организации конкретни поръчки за изпълнение по инвестиционни проекти, което намалява себестойността на крайната продукция
 • С активното участие на членове и партньори разработва, валидира и внедрява иновативни технологии и процеси в здравеопазването, които освен доказан икономически ефект предлагат на пациентите като добавена стойност комфорт, спестени време и финанси
 • Осигурява прозрачност и достъпност до дейността си посредством обучения, лекции, работни срещи и присъствие в социалните мрежи